Exit

Betingelser og personvern

PERSONVERN
Når du handler hos oss trenger vi navn, adresse, telefonnummer og epost for å kunne håndtere din bestilling og for å kunne kontakte deg hvis det skulle være behov for det før, under og etter kursstart. Dine personopplysninger blir kun utlevert til tredjepart hvis det er nødvendig for at KITEKURS.NO skal få gjennomført avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfeller.

Kontakt oss på e-post dersom du har spørsmål om vår bruk av personopplysninger, eller hvis du ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven.

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av tjenester fra KITEKURS.NO til forbruker. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post og/eller tekstmelding til mobiltelefon (SMS).

Selger er: KITEKURS.NO, Dukenveien 29B, 3133 DUKEN. Organisasjonsnummer: NO 996 304 698.
Selger vil bli benevnt som KITEKURS.NO
Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

BESTILLING OG PRIS
Bestilling gjøres gjennom kitekurs.no sin webside eller på mail til mail@kitekurs.no
Prisene oppgitt for ordinære kurs (nybegynner kurs) inkluderer all leie av kiteutstyr. Utøveren må selv ta med ski/snowboard, hjelm og klær til vinterbruk. Andre kurs og aktiviteter krever at utøveren stiller med eget utstyr så sant ikke annet er nevnt. Overnatting og mat er ikke inkludert i kursavgiften.

UNDER 18 år
Deltagere under 18 år må ha med skriftelig godkjenning fra foresatte.
Om deltageren er under 12 år må en foresatt være til stede til enhver tid hvis ikke annet er spesifikt planlagt. Deltakelse fra foresatte er ikke nødvendig men anbefales da det er en fin erfaring å dele og ikke minst kjempemorsomt.

AVBESTILLING AV KUNDE
Kitekurs som avbestilles inntil 10 dager før kursstart vil bli refundert i sin helhet. Ved avbestilling av kurs 0-10 dager før kursstart vil vi kreve full kursavgift. KITEKURS.NO tilbyr ikke avbestillingsforsikring. Tap ved avbestilling som følge av uforutsette hendelser, deriblant sykdom, skade eller dødsfall i nær familie må dette dekkes av den enkelte deltaker. Du som kurselev må avbestille kurs skriftelig direkte på mail til mail@kitekurs.no eller gjennom kontaktskjemaet på www.kitekurs.no
Tips: Ved gyldig legeerklering vil de fleste forsikringsselskap erstatte utgifter i forbindelse med planlagt reise. Sjekk din reiseforsikring om hvilke vilkår som gjelder for deg.

VINDGARANTI
Alle våre kurs på Hardangervidda/Haugastøl har «vindgaranti». Er det ikke vindforhold til å gjennomføre kurset de dagene kurset varer vil KITEKURS.NO gi alle kurselever muligheten til å melde seg på et nytt kurs samme år uten ekstra kostnad. Dette gjør vi for å sikre at alle som tar kurs med oss får en fin og lærerik opplevelse. Det er intruktøren som tar stilling til om vinden tilstede på kurset har vært tilfredstillende. Ved kurs på andre destinasjoner gjelder ikke vår vindgaranti, og deltagere vil ikke få tilbud om nytt kurs uten ekstra kostnad.

ANNET
KITEKURS.NO vil gi nødvendig undervisning og alt kiteutstyret som kreves for å gjennomføre kurset effektivt og sikkert. Vær fullt klar over at alle kurs er væravhengig og at dette kan påvirke kurset. Beslutningen om å avbryte på grunn av kompromittert sikkerhet eller ugunstige værforhold hviler utelukkende på instruktøren kursdagen.

Deltakere er selv ansvarlig for at deres fysiske tilstand er tilstrekkelig for å delta på kurs. Instruktør må informeres om du bruker epipen, har pacemaker eller er diabetiker. Deltakere må respektere og følge henvisninger gitt av instruktører i sammenheng med aktiviteter under hele oppholdet. Brudd på dette vil kunne medføre tapt rett til deltakelse på kurset.

Skade som blir påført utstyret vi anvender skal innrapporteres.
Ved grov uaktsomhet må deltaker selv dekke reparasjon eller nytt utstyr.

LEIE AV UTSTYR
Ønsker du å leie utstyr av oss utenfor ordinære oppsatte kurs har du som kunde fullt erstatningsansvar på leid utstyr om det blir skadet eller borte i leieperioden. Alle kostnader i forbindelse med skade/tapt utstyr vil faktureres kunde. Utstyr som ikke leveres tilbake faktureres i iht.leverandørens ordinære utsalgspris på gitt utstyr. Skader og reparasjoner faktureres med 15% påslag i pris fra seilmaker/kitedoktor for verditap på skadet utstyr. KITEKURS.NO forplikter seg til å vise fakturaer og kostnader forbundet med skade/erstatning på leid utstyr.

Alle kurselever må være klar over at snøkiting kan være potensielt farlig og foretas helt på kurselevens egen risiko. Ved å bestille et kitekurs igjennom KITEKURS.NO eller på mail bekrefter vedkommende at han/hun har lest, forstått og aksepterer disse betingelsene.

I de aller fleste tilfeller vil verken vind eller avmeldinger være noe problem og vi strekker oss lagt for at du skal bli fornøyd. Dialog og godt humør løser det meste.

YTTERLIGERE AVTALEVILKÅR VED BESTILLING OVER INTERNETT
Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

1. Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene
Selger er KITEKURS.NO c/o Camilla Ringvold, Dukenveien 29B, 3133 DUKEN. Organisasjonsnummer: NO 996 304 698. Selger vil bli benevnt som KITEKURS.NO, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris
Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen
Selgeren kan kreve betaling for tjenesten fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering
Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen/benyttet seg av tjenesten.

7. Risikoen for varen/tjenesten
Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene/tjenestene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

Ved kjøp av enkeltstående varer/tjenester vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

9. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav
Dersom selgeren ikke leverer varen/tjenesten eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Dersom selgeren ikke leverer varen/tjenesten på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen/tjenesten innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen/tjenesten. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen/tjenesten etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

10. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

12. Garanti
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger
Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Vi forbeholder oss retten til å endre vilkårene når som helst.
Oppdatert versjon vil alltid ligge på KITEKURS.NO
2023/2024

Smittevern / COVID-19*
I forbindelse med COVID-19 vil vi til enhver tid følge FHI og Helsedirektoratet veileder med råd om forsvarlig smittevern. Dette vil gjelde både gruppestørrelser og utstyrsbruk. Som deltaker plikter du selv å stille med transport frem og tilbake til kurs spotten hver dag samt opprettholde gjeldende retningslinjer for smittevern for fylket kurset holdes i. Vi vil alle gjøre vårt ytterste for at våre ansatte og gjester skal føle seg trygge på kitekurs hos oss. Kursavgiften for all kurs på Haugastøl/Hardangervidda vil bli fullt refundert om kurset blir avlyst grunnet restriksjoner for utendørs aktivitet relatert til COVID-19 i Hol Kommune.

Close
Go top
Translate »